Anekdotas

Ateina á darbà susisukæs þmogelis ir skundþiasi savo draugeliams:

- Kaip kaklà skauda!

- O kas atsitiko?

- Vakar pradëjo labai nugarà skaudëti, tai þmona iðtrynë su spiritu.

- Tai kuo èia dëtas kaklas? - nesupranta draugeliai.

- O jûs kada nors bandëte nusilaiþyti sau nugarà?

   

Facebook komentarai