Anekdotas

Pareina girtas vyras namo, o þmona jo neáleidþia.

— Atidaryk, að noriu áteikti gëliø graþiausiai Þemës moteriai.

Þmonelë po tokiø þodþiø suminkðtëja ir atidaro duris.

— Na, kur tos gëlës? — klausia ji.

— O kur graþiausia moteris Þemëje? — irgi paklausia vyras.

   

Facebook komentarai