Anekdotas

Airija. Muðtynës prie aludës. Prie susipeðusiøjø prieina vyriðkis ir klausia:

- Atleiskit, ar èia privaèios muðtynës, ar gali dalyvauti visi?

   

Facebook komentarai