Anekdotas

Girtuoklis atlieka iðpaþintá kunigui.

- Tai vis dar geriate? - klausia kunigas.

- O kà turite, kunigëli? - sako nudþiugæs girtuoklis.

   

Facebook komentarai