Anekdotas

1945 metai, Vokietija. Amerikieèiø lakûno dienoraðtis:

Geguþës 9. Ðventëm Pergalæ. Gërëm su rusø lakûnais. Geriau að jau bûèiau numiræs.

Geguþës 10. Su rusø lakûnais atsipagiriojom. Geriau að bûèiau numiræs dar vakar.

   

Facebook komentarai