Anekdotas

Èiapajevas iðrikiavo divizijà ir komanduoja:

-Kas vakar buvo girtas, du þingsnius á prieká-þengte, marð.

Niekas net nesujudëjo...Tada jis dar karta pakartojo komanda. Ið rikiuotës iðëjo penki kareivukai.

-Jûs kartu su manim eisite atsipagirioti. O likusieji á polituþsiëmimus!

   

Facebook komentarai