Anekdotas

Á barà áeina girtuoklis ir sako:

-Man vyno ir vaisiø.

-Gal galëtumët konkreèiau?

-Konkreèiau? 100g. degtinës ir agurko.

   

Facebook komentarai