Anekdotas

Pavargæs vyras vëlai gráþta namo. Þmona:

- Kur Buvai !?!?!

- Mieloji, tu gi pas mus ðaunuolë. Sugalvok pati kà nors..

   

Facebook komentarai