Anekdotas

Áeina á bara vyriðkis ir atsisëdæs ðalia kito chiuvo uþsisako martinio. Taip besëdint vienas ir sako kitam:

-Bondas, Dþeimsas Bondas.

Kitas jam atsako:

-Damas, Van Damas, Klodas Van Damas, Þanas Klodas Van Damas.

   

Facebook komentarai