Anekdotas

Anksèiau metro stotyse bûdavo tokie automatai, keièiantys skirtingas monetas á penkiø kapeikø vertës. Prie vieno tokiø automatø stovi narkomanas. Meta gal jau ðimtàjà monetà, ir susiberia krûvà po penkias sau á kiðenæ. Kol karðtligiðkai ieðko kitos monetos mesti, ið eilës galo pasigirsta balsas:

- Tu gal iðprotëjai? Eilë juk laukia...

- Netrukdykite, þaisiu tol, kol sekasi...

   

Facebook komentarai