Anekdotas

Stovi narkomanas eilëje maisto prekiø parduotuvëje. Prie jo prieina metalistas ir klausia:

-Kà duoda?

-Sûrá, kaþkoká.

-O ar jis sunkesnis uþ metalà?

-Neþinau, nerûkiau...

   

Facebook komentarai