Anekdotas

Ligoninë:

-Gyditojau,pacientas ið 13palatos prarijo kamðtðiatrauká!!!

-Tai kà darët?

-Tai kà bedarysi....Teko atidaryti peiliu....

   

Facebook komentarai