Anekdotas

Neþinau, kaip kitose ðalyse, bet Rusijoje sveèias, atsineðæs litrà degtinës, laikomas giminaièiu.

   

Facebook komentarai