Anekdotas

Atlikus 100 þmoniø sociologinæ apklausà, á klausymà "kiek bus 10 kartø po 100 gramø" 97-ni respondentai atsakë, kad bus 1 litras ir tik 3 þmonës pasakë, kad bus 1 kilogramas...

   

Facebook komentarai