Anekdotas

Prieð nuðliauðdamas po stalu, mandagiai atsisveikinkite su sveèiais...

   

Facebook komentarai