Anekdotas

Á barà uþëjæs vyriðkis uþsisakë martiná. Já atneðus vyriðkis iðgeria, iðsitraukia, bokale papuoðimui ádëtà alyvuogæ ir ádëda jà á maiðëlá. Vël uþsisako gërimo, vël iðgeria, alyvuogæ ádedà á maiðelá, ir vël uþsisako martinio...po to su pilnu maiðeliu alyvuogiø svirduliuodamas bei ájungæs autopilotà iðeina.

Vienas ið baro lankytojø:

-Niekada neteko matyti tokio keistuolio...

Barmenas:

-Nieko keisto, tiesiog þmona pasiuntë vyrà nupirkti maiðelá alyvuogiø...

   

Facebook komentarai