Anekdotas

Pro policijos postà zigzagais pralekia automobilis. Ið sustabdyto automobilio iðlipa visiðkai girta dama, atsiremia á savo automobilá, iðspiauna ant asfalto ðokoladiná saldainá ir dësto pareigûnui:

-Ik...tu tik pagalvok...su likeriu papuolë!

   

Facebook komentarai