Anekdotas

"Jûsø oda sausa, riebûs plaukai, kreivos kojos? Nesikrimskite!!! Jûsø vyrui dovanotas butelis degtinës, sugraþins Jums buvusá groþá bei gaivumà..."

   

Facebook komentarai