Anekdotas

Kas geriau- Alsgeimerio ar Parkinsono liga?

Alsgeimerio. Geriau uþmirðti sumokëti uþ bokalà alaus, nei já iðlaistyti.

   

Facebook komentarai