Anekdotas

Visiðkai girtas dþentelmenas atsitiktinai papuolë á auditorijà, kurioje buvo dëstoma matematikos paskaita. Jis ilgai ir ádëmiai klausësi, ir galiausiai suðuko dëstytojui:

-Jûsø árodymai apie alkoholio þalà yra visiðkai neátikinami!

   

Facebook komentarai