Anekdotas

Kompozitoriø rûmuose banketo metu vienas didelis stikliuko mylëtojas kreipiasi á savo kolegà:

-Kodël gi jûs drauge nieko negeriate?

-Matote, gerti jums matant, tai tas pats kaip groti smuiku klausantis Paganiniui!

   

Facebook komentarai