Anekdotas

Atsibunda bièas po gerø iðgertuviø ,galva plyðta, pachas eina, troðkina ne daj bog, ðaukia ðuná:

- uuutiutiu.....

Ðuo pribëga, bièas pasilenkia prie jo ir papuèia chuuuuuuuu.

Ir sako:

- Ieðkok!

   

Facebook komentarai