Anekdotas

Aluje daug moteriðkø hormonø. Iðgëræs butelius að taip pat negaliu vairuoti maðinos ir pradedu elgtis nelogiðkai.

   

Facebook komentarai