Anekdotas

Á vieno iðdykëlio namus ateina mokytoja:

– Ar mama namie?

– Ne, jos nëra,– gerokai iðsigandæs sako iðdykëlis.

– O tëtis?

– Jis irgi pasislëpë.

   

Facebook komentarai