Anekdotas

Ðeimininkë atsipraðë sveèio, kad neturinti sûrio ir negalinti jo pavaiðinti. Jos maþas sûnelis iðëjo ið kambario ir po akimirkos gráþo su gabalëliu sûrio, kurá padëjo á sveèio lëkðtæ. Ðis nusiðypsojo, suvalgë sûrá ir pasakë:

- Dëkoju, berniuk, tu labai graþiai pasielgei. Tikriausiai geriau matai negu mama. Kur sûrá radai ?

- Pelëkautuose.

   

Facebook komentarai