Anekdotas

Pliaþe:

- Pone, ar tai jûsø sûnelis uþkasinëja á smëlá mano akinius?

- Ne, ne mano. Mano tas, kuris stiklo ðuke pjausto jûsø guminæ valtá.

   

Facebook komentarai