Anekdotas

Vyras skundþiasi psichiatrui:

- Mano þmona - tikra psichinë ligonë. Jai nuolat rodosi, kad kaþkas nori pavogti jos kailinius.

- Tikrai?

- Taip! Ji netgi pasamdë apsauginá! Vakar parëjau ið darbo ir radau já sëdintá drabuþiø spintoje...

   

Facebook komentarai