Anekdotas

Asilas.

Ðeima vaikðèioja po zoologijos sodà. Pamatæs asilà, vaikas praðo:

- Mama, mama, að noriu pajodinëti asilu.

Mama:

- Tëvai, paneðk sûnø.

   

Facebook komentarai