Anekdotas

- Su þmona iðsiskyriau... turtà paidalinom...

- Turëjo bûti sunku, juk jûsø namai buvo kaip gausybës ragas?

- Ne, dalintis buvo paprasta: þmonai liko gausybë, o man - ragas..

   

Facebook komentarai