Anekdotas

Kalbasi du draugai. Pirmasis:

- Neþinau, kur ðià vasarà atostogauti, gal prie eþerø. Pernai buvau Palangoj, bet labai nepasisekë. Mus su sûnum sumuðë, o þmonà iðprievartavo.

Antras:

- O kà sako þmona?

Pirmas:

- O ji tik vienà - á Palangà, á Palangà!

   

Facebook komentarai