Anekdotas

Vyras, pasimylëjæs su þmona, klausia:

-Brangioji, tu ir vël apsimetinejai?

Þmona:

-Ne, ðá kart ið tikrøjø miegojau.

   

Facebook komentarai