Anekdotas

Sûnus vakare skambina namo:

- Mama, labas, ar galima, að eisiu á diskotekà?

- Klausk tëvo.

- Gerai, pakvisk já?

- Tuoj...

...

- Labas tëti, girdëjai, Þalgiris laimëjo!

- Taip!

- Tai tà ir norëjau pasakyt, mamà pakviesk.

...

- Mama, girdëjai, tëtis leido!

   

Facebook komentarai