Anekdotas

Moèiutë ir Anûkëlë

- Þinai anûkële, gyvenime reikia turëti vienà meilæ....

- O kas buvo tavo meilë?

- Jûreiviai...

   

Facebook komentarai