Anekdotas

Laiðkas á televizijà. “Praðau per þinias neleisti ekrano apaèioje bëganèios eilutës, nes mano þmona mano, kad tai karaoke ir dainuoja tà tekstà.”

   

Facebook komentarai