Anekdotas

Pas jaunos merginos tëvà atëjo vaikinas praðyti dukros rankos.

Tëvas klausia:

- Ar sutinki uþ jo tekëti?

- Ne. Að visà gyvenimà noriu bûti su mama.

- Puiku,- atsakë tëvas, - mamà tu ðiandien gali pasiimti kartu.

   

Facebook komentarai