Anekdotas

Tëvas nelabai draugiðkai klausia savo dukters suþadëtinio?

- Vadinasi, tamsta nori bûti mano þentu?

- Na, taip,- sumikèioja pretendentas.- O gal galima ðito iðvengti?..

   

Facebook komentarai