Anekdotas

16-metë dukra vëlai vakare gráþta ið diskotekos,

motina atidaro duris ir sako:

- Dukrele!? Kaip tu á ðokius vaikðtai?! Greitai apsirenk ir eik miegoti!

   

Facebook komentarai