Anekdotas

Sûnus apie mamà.

5 metai: Mama þino viskà!

10 metø: Jooo... Mama ne viskà þino...

20 metø: Kà ji ið viso þino?!

30 metø: Reikëjo klausyti mamos…

   

Facebook komentarai