Anekdotas

-Mama, ar þinai, kad ði vaza buvo perduodama ið kartos á kartà?

-Taip,vaikeli.

-O ði karta jà sudauþë.

   

Facebook komentarai