Anekdotas

Sugráþæ ið ekskursijos po kaimo ûká, du broliukai ima pasakoti savo áspûdþius.

— Ásivaizduoji, mama, — sako vyresnis, — mes matëme kiaulæ, kuri dar storesnë ir riebesnë uþ tave!

Mama nuo tokiø þodþiø baisiai ásiþeidþia ir apsiverkia. Jaunëlis sûnelis irgi susigraudina. Jis prisiglaudþia prie mamos ir ima jà guosti:

— Neverk, mamyte, storesnës kiaulës uþ tave nëra visame pasaulyje!

   

Facebook komentarai