Anekdotas

Sûnus skambina mamai:

— Mama, að vedu.

— Oi, sûneli, kokia puiki naujiena!

— Mano þmona bus negrë.

— Tai gerai. Mes juk su tëèiu ne rasistai.

— Bet ji jau turi keturis vaikus.

— Kaip smagu! Mes mylime vaikus.

— Dar vienas dalykas, mama. Mes neturime, kur gyventi.

— Tik tokios problemos, sûneli? Kraustykitës á mûsø jaukø vieno kambario butà.

— Bet kaip gi jûs?..

— Dël mûsø nesijaudink, sûneli. Jûs gyvensite kambaryje, o tëtis galës miegoti virtuvëje ant sulankstomos lovelës.

— O kur tu, mama?..

— Dël manæs nesirûpink, sûneli. Að tuoj pabaigsiu kalbëti, padësiu telefono ragelá ir pasikarsiu.

   

Facebook komentarai