Anekdotas

Baþnyèioje kunigas aiðkina jaunikiui:

- Á klausimà, ar jûs sutinkate imti ðià moterá á þmonas, reikia atsakyti "Sutinku", o ne "Et, buvo nebuvo..."

   

Facebook komentarai