Anekdotas

Mirë þmogelis ir nukeliavo i dangø. Dievas jam sako:

- Buvai blogas, tad turësi gráþti á þemæ ir iðpirkti savo nuodëmes, paversiu tave paukðèiu... Nespëjo þmogelis nei þodþio iðtarti, kaip apsidairæs pamatë, jog sëdi viðtidëj tarp viðtø... Nu, kà, sëdi jis ir neþino ka veikti. Netikëtai viena viðta jam sako:

- Dëk kiauðinius.

- Tai kad nemoku,- liûdnai atsako þmogelis.

- O kas èia sunkaus? Tereikia labai pastenëti ir padësi kiauðiná.

Nu, kà, þmogelis nenori, kad Dievas supyktø. Pradëjo stenëti. Stenëjo, stenëjo... Tik staiga pasigirsta þmonos balsas ið virðaus:

- Petrai, kelkis, visà lovà priðikai!

   

Facebook komentarai