Anekdotas

Pareina mama ið darbo ir pamato, kaip jos dukra þaidþia su agurku ir klausia:

-Ka èia darai? - Nieko, - atsako dukrelë slëpdama agurka. Kità dienà dukrelë atëjo ið mokyklos ir mato: jos mama, aplink agurkà apsiriðus virvutæ, tampo po kambarius... Dukra jos paklausia:

-Kà èia darai?

-Þentui kambarius rodau... - atðauna mamytë...

   

Facebook komentarai