Anekdotas

Atbëga jaunutë þmona pas savo motinà ir verkia:

-Mamyte, koks bjaurybe tas mano vyras Antanas...

-Kas gi atsitiko, dukryte?

-Taigi iðkepiau að vakarienei pyragà: toká purutá, toká minkðtutá , su obuoliukais... O jis man, kaip davë su tuo pyragu tai, kaip su kokiu akmeniu...

   

Facebook komentarai