Anekdotas

Teisme vyksta skirybø procesas.

-Rabinovièiau, kodël jus norite skirtis?

-Todël, kad þmona atsiduoda man tik gulëdama ant ðono, o að kaip normalus vyras noriu jà turëti gulinèià ant nugaros.

-Sara, negadinkite santykiø su vyru, pagalvokite apie skirybø statistikà ir pagaliau

atsiduokite vyrui ant nugaros...

-Ant nugaros, në uþ kà, að taip pat noriu þiûrëti televizoriø...

   

Facebook komentarai