Anekdotas

-Bet tu ir pavarai!!! Butà atëmë, penkiolikà metø atskaièiuoja pusæ atlyginimo...

Kà TU TOKIO BAISAUS PADAREI???

-Vedþiau...

   

Facebook komentarai