Anekdotas

Rabinovièius su ðeima niekaip negali iðsinuomoti buto. Kaip tik jis praneða buto ðeimininkui, kad jis turi þmonà bei septynis vaikus, tai iðkart gauna neigiamà atsakymà. Vienà kartà jis sako þmonai:

-Pasiimk keturis vaikus ir eikite pasivaikðèioti á kapines.

-O kà, ar tai padës?

-Turi padëti.

Þmona vakare suþino, kad vyrui visgi pasisekë iðsinuomoti butà ir ji teiraujasi kaip?

-Atëjau su trimis vaikais pas buto ðeimininkà. Manæs klausia kiek pas mane vaikø?

Að atsidûstu ir sàþiningai sakau, septyni, bet mano mylimoji þmona ir keturi vaikai kapinëse...

   

Facebook komentarai