Anekdotas

Du draugai kurènebyliai ðnekasi pirðtais. Vienas sako,- vakar þmona ant manes pradëjo rëkt. Antras,-ir kà padarei? - Iðjungiau ðviesà!!

   

Facebook komentarai