Anekdotas

SMALSUMAS

Kaimas, keliukas á sodybà. Berniukas pareina ið mokyklos. Prie minëto keliuko þenklas, kuriame paraðyta "Kasinëti draudþiama"(nutiestas po þeme kabelis). Visiems lyg ir aiðku, kas kasant ðioje vietoje galima paþeisti kabelá. Berniukui visiðkai neaiðku, nes jam jau vos ne pusë metø smalsu:

-Kaþina kas bus jai að pakasinësiu?

Berniukas, vos pasiekdamas lentelæ su uþraðu, pakrapðtë jà pirðtukais. Parëjæs namo mamai sako:

-Mamyte, að pakasinëjau, bet nieko nebuvo, tai kodël ten raðo, kad kasinëti negalima?

   

Facebook komentarai